rn Historiografia - Historia świata, europy

Historiografia

S Historiografia europejska: 1. Najstarszym dziełem przedstawiającym historią narodu, choć z religijnego punktu wi-dzenia, jest hebrajska Biblia. Poszczególne księgi Biblii powstały między X a I w. przed Chr.

-2. U progu europejskiej historiografii o ambicjach naukowych stoi Herodot (V w. przed Chr.). Traktował on obroną Grecji przed najazdem perskiego króla jako konfrontację cenionej przez Europejczyków wolności ze wschodnim despotyzmem. Zaczął w ten sposób kształ-tować tradycję kulturową odróżniającą Europę od Azji.

-3. Wkrótce po Herodocie wystąpił Tukidides (schyłek V w. przed Chr.). Tematem jego dzieła była wojna peloponeska (między Atenami i Spartą). W wyjaśnianiu zdarzeń nie od-woływał się do ingerencji sil nadprzyrodzonych, lecz szukał przyczyn w interesach wpływo-wych grup społecznych i ambicjach przywódców.

-4. W starożytnym Rzymie nawybitniejszymi historykami byli: Polibiusz (II w. przed Chr.), Tytus Liwiusz (I w. przed Chr.) oraz Publiusz Korneliusz Tacyt (przełom I i II w. naszej ery).

-5. Z licznych historiografów średniowiecznych przypomnijmy tylko Thietmara, kronika-rza niemieckiego z przełomu X i XI w., gdyż w jego dziele znajdujemy wzmianki o początkach państwa polskiego.

-6. W początkach czasów nowożytnych rozważania nad polityką i ustrojami państw pod-jęli: Francuz Jean Bodin oraz Włoch Niccolo Machiavelli.

-7. W drugiej połowie XIX w. historycy zachodnioeuropejscy wysoko postawili wymogi naukowego warsztatu (dokładne informacje objaśniające, skąd autor wziął taką czy inną sugestię, spisy bibliograficzne). Za mistrzów historiografii uchodzili Francuzi: Adolf Thiers, Jules Michelet i Hipolit Taine Anglicy: Henry Buckle i George Macaulay Trevelyan Szwajcar Jakub Burckhardt oraz Niemcy: Leopold Rankę i Teodor Mommsen. Uczeni ci dbali o dokładność badań i precyzję wypowiedzi. Nacisk położyli na krytykę źródeł. Wypracowali metody pozwalające odróżniać źródła sfabrykowane od prawdziwych, konfrontować różne przekazy, aby poprzez subiektywne opisy dokonane przez stronniczych kronikarzy dojść do obrazu możliwie najbliższego prawdzie.

-8. Najwybitniejszym ze współczesnych historyków jest Anglik Arnold Toynbee. Jednym z najbardziej popularnych i kontrowersyjnych – Paul Johnson.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>