rn Historia świata, europy - Strona 2 z 41

Dziedzictwo Grecji

Dziedzictwo Grecji: religia i mitologia. Do trwałego dorobku Greków należy ich mitologia. Dla Greka opowieści o bogach były częścią religii, ściśle wiązały się z kultem bogów. Kryła się w mitach mądrość życiowa i wizja świata. Podobnie zresztą jest w Biblii. Opowieści Księgi Rodzaju o stworzeniu świata, potopie czy wieży Babel nie są kronikarskimi zapisami historycznych wydarzeń, lecz przekazem prawd o zależności świata od Boga. Wierzący chrześcijanin (ale także muzułmanin i Żyd) teksty te uważa za natchnione przez Boga pomimo ich mitologicznej szaty literackiej. Tak samo swe mity rozumiał Grek. Dostrzegał w nich potęgę przeznaczenia, którego wyroki dotykają tak bogów, jak i ludzi. Wierzył w nadludzką moc herosów i marzył o tym, by samemu im dorównać (Herakles, Achilles). Prometeusz symbolizował poświęcenie dla rodzaju ludzkiego i zawiść bogów niechętnie patrzących na rosnącą potęgę człowieka, los Syzyfa ukazywał daremność ludzkich wysiłków, wyprawa Orfeusza po ukochaną aż do krainy zmarłych – potęgę sztuki, ale i ulotność jej oddziaływania…

Czytaj Więcej

Umocnienie Królestwa Polskiego

Zjednoczenie ziem polskich. W miarę jak XIII w. zbliżał się ku końcowi, zamiar ponownego zjednoczenia kraju zyskiwał coraz więcej zwolenników. Rycerze zauważyli, że tylko władca całej Polski zapewni krajowi potęgę polityczną i wojskową. Mieszczanom prowadzącym interesy handlowe doskwierały cła na granicach księstw. Nawet możni, dotychczas przeciwni silnej władzy królewskiej, mieli dość kłopotów związanych z walkami między książętami. Wszyscy widzieli zagrożenie ze strony Brandenburgii i Krzyżaków. W coraz szerszych kręgach polskiego społeczeństwa pogłębiała się świadomość narodowa. Także Kościół polski nawoływał do zjednoczenia. W Kościele rozbicia dzielnicowego nigdy nie było: polscy biskupi stale podlegali arcybiskupstwu w Gnieźnie.

Czytaj Więcej

Rzym

– Ogłosił, że o ile Rzym w Italii był „pierwszym Rzymem”, a Konstantynopol „drugim Rzymem”, to po jego upadku w 1453 r. Moskwa będzie „trzecim Rzymem”. Iwan ożenił się z bizantyńską księżniczką i przyjął bizantyńskie godło – czarnego dwugłowego orła. Orzeł taki symbolizuje aspiracje do władzy nad całym światem.

– Ogłosił, że Polska i Litwa powinny oddać Moskwie wszystkie terytoria ruskie, gdyż katolicy nie mają prawa rządzić „świętą prawosławną ziemią” i w 1503 r. odebrał Wielkiemu Księstwu Litewskiemu znaczne obszary na zachodnich rubieżach współczesnej Rosji.

Czytaj Więcej

Czarna Śmierć

S Czarna Śmierć miała wielorakie skutki: – Przyhamowała rozwój Europy w drugiej połowie XIV w. Dopiero w XV w. Europa wyrównała straty demograficzne i gospodarcze.

– Spowodowała szok w mentalności, przekonanie o nietrwałości dóbr tego świata. Za-znaczyło się to wzrostem pogłębionej, bardzo osobistej religijności (mistrz Eckhart, Jan van Ruysbroeck, Johannes Tauler, Gerhard Groote, Tomasz z Kempis, który napisał sławne „Na-śladowanie Chrystusa”).

Czytaj Więcej

Historiografia

S Historiografia europejska: 1. Najstarszym dziełem przedstawiającym historią narodu, choć z religijnego punktu wi-dzenia, jest hebrajska Biblia. Poszczególne księgi Biblii powstały między X a I w. przed Chr.

-2. U progu europejskiej historiografii o ambicjach naukowych stoi Herodot (V w. przed Chr.). Traktował on obroną Grecji przed najazdem perskiego króla jako konfrontację cenionej przez Europejczyków wolności ze wschodnim despotyzmem. Zaczął w ten sposób kształ-tować tradycję kulturową odróżniającą Europę od Azji.

Czytaj Więcej