rn Historia świata, europy - Strona 3 z 41

Pireneje

– W 774 r. podbił państwo Longobardów we Włoszech, umacniając swe wpływy w Italii i Rzymie. – Przyłączył do swych domen Bawarię.

– Wyprawiał się także za Pireneje i wyparł Arabów za rzekę Ebro. – Pokonał Awarów, których państwo znajdowało się nad środkowym Dunajem, na Nizi-nie Panońskiej (dzisiejsze Węgry).

– Narzucił zwierzchnictwo Słowianom mieszkającym między Łabą a Odrą. 2. Po opanowaniu terytorium współczesnych państw: Francji, Niemiec wraz z Belgią, Holandią, Szwajcarią, Austrią oraz północnych i środkowych Włoch, władał znaczną częścią zachodniej Europy. W 800 r. papież Leon III koronował go na cesarza. Koronacja ta przeszła do historii jako „renovado imperium romanum” (odnowienie cesarstwa rzymskiego).

Czytaj Więcej

Ludzie paleolitu

Ludzie paleolitu pożywienie zdobywali drogą polowania, rybołówstwa i zbieractwa. Człowiek ówczesny żerował w przyrodzie, wyszukiwał to, co przyroda sama wytwarzała, musiał być więc koczownikiem wędrującym za stadami łownych zwierząt. Człowiek pierwotny zabijał, aby żyć. Tym różnił się od drapieżnych zwierząt, że w łowach używał narzędzi (maczuga, łuk, włócznia, pułapka) i działał zespołowo, dzięki czemu mógł pokonywać zwierzęta silniejsze od siebie.

Czytaj Więcej

Początki kontrreformacji w Polsce

W XVI w. większość szlachty pozostawała wierna Kościołowi katolickiemu, ale na posłów wybierano w znacznej części innowierców. Także protestanci zostawali marszałkami izby poselskiej i przywódcami stronnictwa reprezentującego średniozamożną szlachtę (ruch egzekucyjny). Świadczy to o wykształceniu i autorytecie wielu zwolenników reformacji oraz o tolerancyjnej postawie szlachty katolickiej, która nie wzdragała się wybierać „heretyków” na swych przedstawicieli (odróżnianie polityki od religii).

Czytaj Więcej

Sobór trydencki

i okazją do pojednania. Szybko jednak okazało się, że różnice są zbyt duże. Wtedy Kościół katolicki postanowił podjąć działalność mającą na celu cofnięcie reformacji (kontrreformacja). Jednak walkę ze zwolennikami Lutra i Kalwina trzeba było zacząć od usunięcia rażących nadużyć we własnych szeregach.

Sobór trydencki zakończył obrady w 1563 r. Sprecyzowano zasady wiaiy katolickiej (katechizm trydencki obowiązywał do 1992 r.). Umocniono dyscyplinę w Kościele. Biskupi mieli rezydować w swych diecezjach i doglądać pracy duszpasterskiej. Duchownym można było odtąd zostać tylko po ukończeniu seminarium. Skończyły się czasy „renesansowego papiestwa”. Papieżami zostawali ludzie godni tego stanowiska. Potrydencki Kościół dostrzegł także ogromną rolę sztuk plastycznych w propagowaniu religijnej wiaiy. O ile protestanci uznawali kościół ubogi (skromny wystrój wnętrz, oddziaływanie przez słowo wspierane co najwyżej przez muzykę), katolicy zainicjowali kolejny etap w rozwoju architektury, malarstwa i rzeźby, który przeszedł do historii sztuki pod nazwą baroku.

Czytaj Więcej

Średniowiecze dzielimy na:

@ średniowiecze wczesne (V-X w.), w którym ukształtowały się trzy wielkie kręgi kulturowe w Europie i regionie śródziemnomorskim

średniowiecze rozwinięte (X-XIII w.), w którym Europa Zachodnia wstąpiła na drogę szybkiego awansu gospodarczego i kulturalnego

• średniowiecze późne (XIV i XV w.), w którym w czasie kryzysu dotychczasowych struktur polityczno-społecznych zainicjowano nowe drogi rozwojowe prowadzące do powstania świata nowożytnego.

Czytaj Więcej