rn Historia świata, europy - Strona 40 z 41

Świat islamu

Islam. Założycielem tej wielkiej religii monoteistycznej był Muhammad (lub Mahomet, stąd: mahometanie). Pojęcie „islam” oznacza poddanie się woli Boga. „Muslim” (muzułmanin) to ktoś, kto tę wolę bezwzględnie uznaje.

Mahomet, ostatni i największy Prorok (dlatego pisany z dużej litery) rozpoczął działalność w Mekce w Arabii. W 622 r. musiał jednak uciec do Medyny, gdyż jego nauki nie spodobały się ludziom pozostającym w Mekce u władzy. Owa ucieczka uważana jest przez mahometan za początek nowej muzułmańskiej ery.

Czytaj Więcej

Justynian Wielki

o pozycji ogólnie szanowanych patriarchów, działały szkoły teologiczne). W tym czasie Arabowie jeszcze koczowali po stepach Arabii, nieświadomi swej wielkiej przyszłości, a w zachodniej Europie dopiero formowały się barbarzyńskie królestwa. Konstantynopol zdawał się być jedynym centrum kultury w naszym śród- ziemnomorsko-europejskim świecie.

Justynian Wielki. Cesarz wschodniorzymski, Justynian Wielki (VI w.), czuł się władcą dawnego imperium rzymskiego (obejmującego cały basen Morza Śródziem-

Czytaj Więcej

Reformacja w Polsce

Jej przybycie do Polski wraz z zastępem włoskich architektów, muzyków, poetów, kucharzy, krawców, fiyzjerów itd., miało doniosły wpływ dla rozwoju renesansowej kultury.

Reformacja w Polsce: uwagi ogólne. Polska Jagiellonów była państwem wielore- ligijnym. Reformacja jeszcze bardziej skomplikowała stosunki wyznaniowe. Lute- ranizm przyjął się w miastach na Pomorzu Gdańskim, w Prusach Książęcych oraz w Inflantach (obszary zamieszkane licznie przez Niemców). Szlachta skłonna do udziału w ruchu reformacyjnym przyjmowała kalwinizm. Szlachcie odpowiadał demokratyzm kalwińskich gmin wyznaniowych, w któiych wierni nie podlegali hierarchii kościelnej i sami wybierali pastorów (ministrów) prowadzących nabożeństwa. Kalwiniści nie musieli też płacić dziesięciny (10% dochodu na rzecz Kościoła). Było to duże obciążenie dla szlachty, która do państwowej kasy nie płaciła prawie nic, jeżeli sejm nie uchwalił podatku na konkretny cel.

Czytaj Więcej

Konflikt z Krzyżakami

Geneza wielkiej wojny z zakonem. Unia Polski z Litwą była dla zakonu krzyżackiego bardzo niekorzystna. Łączyła siły potencjalnych przeciwników i w wyniku chrztu Litwy pozbawiała zakon pretekstu do zaborczej misji nad Niemnem. Jagiełło, jakby chcąc zakpić z Krzyżaków, zaprosił wielkiego mistrza zakonu do roli ojca chrzestnego. Mistrz odmówił.

Krzyżacy zajęli Żmudź, część Liwy przylegającą do Bałtyku i oddzielającą prusko-pomorską część państwa zakonnego od części w Inflantach. W 1409 r. Żmudzini zaczęli powstanie przeciw zakonowi. Witold poparł powstańców. Zakon zagroził mu wojną. Jagiełło ostrzegł wielkiego mistrza, Ulrylca von Jungingen, że wojna Zakonu z Litwą oznacza wojnę z Polską.

Czytaj Więcej

Koronacja Karola

Czy ta „renowacja” była rzeczywistością czy ideową fikcją? Karol pozostał nadal ger-mańskim władcą, sukcesorem barbarzyńców, którzy antyczne imperium przywiedli do zguby, a nie prawdziwym Rzymianinem. W Konstantynopolu widziano w nim króla Franków

i Longobardów, który uzurpował sobie starożytną godność. Mimo to koronacja Karola była jedną z tych fikcji, które przez swoją symboliczną wagę nabierają realnego znaczenia. Dzięki niej przypomniano sobie w zachodniej Europie o jedności całego kontynentu.

Czytaj Więcej