rn Początki kontrreformacji w Polsce - Historia świata, europy

Początki kontrreformacji w Polsce

W XVI w. większość szlachty pozostawała wierna Kościołowi katolickiemu, ale na posłów wybierano w znacznej części innowierców. Także protestanci zostawali marszałkami izby poselskiej i przywódcami stronnictwa reprezentującego średniozamożną szlachtę (ruch egzekucyjny). Świadczy to o wykształceniu i autorytecie wielu zwolenników reformacji oraz o tolerancyjnej postawie szlachty katolickiej, która nie wzdragała się wybierać „heretyków” na swych przedstawicieli (odróżnianie polityki od religii).

Początki kontrreformacji w Polsce. Od schyłku XVI w. katolicy starali się zakładać jak najlepsze szkoły (głównie kolegia jezuickie), by pozyskać młode pokolenie spośród szlachty i bogatego mieszczaństwa. Wśród przywódców soboru trydenckiego wyróżnił się polski kardynał, Stanisław Hozjusz. Wielkim szermierzem kontrreformacji był Piotr Skarga. Jeszcze pod koniec XVI w. jezuita Jakub Wujek dokonał tłumaczenia Biblii na język polski (choć korzystał z wcześniejszych tłumaczeń protestanckich).

Demokracja szlachecka. Już za rządów Kazimierza Jagiellończyka Królestwo Polskie stało się państwem szlacheckim. Ustrój Polski w XVI w. najtrafniej można określić mianem „demokracji szlacheckiej”. Król musiał uzyskać zgodę sejmu na nowe prawa i podatki. W województwach i powiatach szlachta miała nieomal pełny samorząd, gdyż królewska (państwowa) administracja prawie nie istniała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>