rn Wiedza - Strona 2 z 41

Category Wiedza

Czarna Śmierć

S Czarna Śmierć miała wielorakie skutki: – Przyhamowała rozwój Europy w drugiej połowie XIV w. Dopiero w XV w. Europa wyrównała straty demograficzne i gospodarcze.

– Spowodowała szok w mentalności, przekonanie o nietrwałości dóbr tego świata. Za-znaczyło się to wzrostem pogłębionej, bardzo osobistej religijności (mistrz Eckhart, Jan van Ruysbroeck, Johannes Tauler, Gerhard Groote, Tomasz z Kempis, który napisał sławne „Na-śladowanie Chrystusa”).

Czytaj Więcej

Historiografia

S Historiografia europejska: 1. Najstarszym dziełem przedstawiającym historią narodu, choć z religijnego punktu wi-dzenia, jest hebrajska Biblia. Poszczególne księgi Biblii powstały między X a I w. przed Chr.

-2. U progu europejskiej historiografii o ambicjach naukowych stoi Herodot (V w. przed Chr.). Traktował on obroną Grecji przed najazdem perskiego króla jako konfrontację cenionej przez Europejczyków wolności ze wschodnim despotyzmem. Zaczął w ten sposób kształ-tować tradycję kulturową odróżniającą Europę od Azji.

Czytaj Więcej

Pireneje

– W 774 r. podbił państwo Longobardów we Włoszech, umacniając swe wpływy w Italii i Rzymie. – Przyłączył do swych domen Bawarię.

– Wyprawiał się także za Pireneje i wyparł Arabów za rzekę Ebro. – Pokonał Awarów, których państwo znajdowało się nad środkowym Dunajem, na Nizi-nie Panońskiej (dzisiejsze Węgry).

– Narzucił zwierzchnictwo Słowianom mieszkającym między Łabą a Odrą. 2. Po opanowaniu terytorium współczesnych państw: Francji, Niemiec wraz z Belgią, Holandią, Szwajcarią, Austrią oraz północnych i środkowych Włoch, władał znaczną częścią zachodniej Europy. W 800 r. papież Leon III koronował go na cesarza. Koronacja ta przeszła do historii jako „renovado imperium romanum” (odnowienie cesarstwa rzymskiego).

Czytaj Więcej

Ludzie paleolitu

Ludzie paleolitu pożywienie zdobywali drogą polowania, rybołówstwa i zbieractwa. Człowiek ówczesny żerował w przyrodzie, wyszukiwał to, co przyroda sama wytwarzała, musiał być więc koczownikiem wędrującym za stadami łownych zwierząt. Człowiek pierwotny zabijał, aby żyć. Tym różnił się od drapieżnych zwierząt, że w łowach używał narzędzi (maczuga, łuk, włócznia, pułapka) i działał zespołowo, dzięki czemu mógł pokonywać zwierzęta silniejsze od siebie.

Czytaj Więcej

Początki kontrreformacji w Polsce

W XVI w. większość szlachty pozostawała wierna Kościołowi katolickiemu, ale na posłów wybierano w znacznej części innowierców. Także protestanci zostawali marszałkami izby poselskiej i przywódcami stronnictwa reprezentującego średniozamożną szlachtę (ruch egzekucyjny). Świadczy to o wykształceniu i autorytecie wielu zwolenników reformacji oraz o tolerancyjnej postawie szlachty katolickiej, która nie wzdragała się wybierać „heretyków” na swych przedstawicieli (odróżnianie polityki od religii).

Czytaj Więcej