rn Wiedza - Strona 39 z 41

Category Wiedza

Cesarze

-10. Cesarze, aby podołać rosnącym wydatkom, fałszowali monetę. Do kruszcu dodawano coraz więcej nieszlachetnych metali, zachowując nominalną wartość pieniądza. Była to działalność podobna do współczesnego drukowania banknotów bez pokrycia. Mieszkańcy imperium jednak nie dali się oszukać. Wartość jednostki monetarnej spadała. Zaczęła się inflacja, która przyspieszała wspomniany powyżej upadek ekonomiczny. Inflacja okazała się groźna nawet dla imperium rzymskiego.

Czytaj Więcej

Mieszkańcy neolitycznej osady

Mieszkańcy neolitycznej osady tworzyli rodziny, któiych członkowie byli w pełni świadomi więzi rodzicielskich i znali instytucję małżeństwa. Prawdopodobnie zachowywali porządek obyczajowy i etykę seksualną znacznie bardziej rygorystyczną od naszej (szczególnie w odniesieniu do kobiet). Duże rodziny (wielopokoleniowe: dzieci, rodzice, dziadkowie) zamieszkiwałyjedną osadę wraz z krewnymi, tworząc ród. Członkowie rodu (choćby symbolicznie podporządkowani jednemu „patriarsze”), bracia, kuzyni, wujowie itd., byli za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Obowiązywała zasada zemsty rodowej. Póki nie istniało państwo z jego instytucjami (policja, prokuratura, sądy) solidarność rodowa zapewniała bezpieczeństwo i stanowiła fundament ładu społecznego. Człowiek wykluczony z rodu (banita) właściwie był skazany na karę śmierci.

Czytaj Więcej

Świat islamu

Islam. Założycielem tej wielkiej religii monoteistycznej był Muhammad (lub Mahomet, stąd: mahometanie). Pojęcie „islam” oznacza poddanie się woli Boga. „Muslim” (muzułmanin) to ktoś, kto tę wolę bezwzględnie uznaje.

Mahomet, ostatni i największy Prorok (dlatego pisany z dużej litery) rozpoczął działalność w Mekce w Arabii. W 622 r. musiał jednak uciec do Medyny, gdyż jego nauki nie spodobały się ludziom pozostającym w Mekce u władzy. Owa ucieczka uważana jest przez mahometan za początek nowej muzułmańskiej ery.

Czytaj Więcej

Justynian Wielki

o pozycji ogólnie szanowanych patriarchów, działały szkoły teologiczne). W tym czasie Arabowie jeszcze koczowali po stepach Arabii, nieświadomi swej wielkiej przyszłości, a w zachodniej Europie dopiero formowały się barbarzyńskie królestwa. Konstantynopol zdawał się być jedynym centrum kultury w naszym śród- ziemnomorsko-europejskim świecie.

Justynian Wielki. Cesarz wschodniorzymski, Justynian Wielki (VI w.), czuł się władcą dawnego imperium rzymskiego (obejmującego cały basen Morza Śródziem-

Czytaj Więcej

Reformacja w Polsce

Jej przybycie do Polski wraz z zastępem włoskich architektów, muzyków, poetów, kucharzy, krawców, fiyzjerów itd., miało doniosły wpływ dla rozwoju renesansowej kultury.

Reformacja w Polsce: uwagi ogólne. Polska Jagiellonów była państwem wielore- ligijnym. Reformacja jeszcze bardziej skomplikowała stosunki wyznaniowe. Lute- ranizm przyjął się w miastach na Pomorzu Gdańskim, w Prusach Książęcych oraz w Inflantach (obszary zamieszkane licznie przez Niemców). Szlachta skłonna do udziału w ruchu reformacyjnym przyjmowała kalwinizm. Szlachcie odpowiadał demokratyzm kalwińskich gmin wyznaniowych, w któiych wierni nie podlegali hierarchii kościelnej i sami wybierali pastorów (ministrów) prowadzących nabożeństwa. Kalwiniści nie musieli też płacić dziesięciny (10% dochodu na rzecz Kościoła). Było to duże obciążenie dla szlachty, która do państwowej kasy nie płaciła prawie nic, jeżeli sejm nie uchwalił podatku na konkretny cel.

Czytaj Więcej